വിദേശ രാജ്യത്തുനിന്നും ഇന്ത്യൻ PCC എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ?

വിദേശ  രാജ്യത്ത് നിന്നും pcc ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക https://youtu.be/lEHGxis8icc