എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ?

applicant school certificate( if available ), father’s school certificate, birth certificate