ഒരു പ്രാവശ്യം PVC ആധാർ കാർഡ് എടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടി Order ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?

തീർച്ചയായും പുതിയൊരു PVC ആധാർ കാർഡിന് വേണ്ടി order ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

എത്ര രൂപയാണ് PVC ആധാർ കാർഡിന് വേണ്ടി ചിലവാകുന്നത് ?

Postal charge ഉൾപ്പടെ 50 രൂപയാണ് PVC ആധാർ കാർഡിന് വേണ്ടി ചിലവാകുന്ന തുക.

ഇതിന്റെ Quality എങ്ങനെ ഉണ്ട് ?

വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.