എത്ര രൂപയാണ് പാസ്പോര്ട്ട് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ?

1500 രൂപയാണ് പാസ്പോര്ട് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ആകുന്നത്. Tatkal സേവനം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2000 രൂപ അധികം ആകുന്നതാണ്.