എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓൺലൈനായി ആധാരം എടുക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ?